Sri. Venkatesh .V
SHO, Guduru PS
Phone.No: 9440796421

Brief Information about Guduru PS :

LAND: 08672-244233
SI/CI/DSP NO: 9440796421
Mail ID: shoguduru@gamail.com

PS Jurisdiction:
1).Guduru Village 2).Kokanarayanapalem,3) Thumalapalem Village, 4). Saradaipet Village, 5). Kankatava Village, 6) Akulamanadu Village, 7) KappaladoddiVillage, 8).Posinavaripalem Village, 9).Gantalammapalem Village, 10).Ramanujavatralapalli, 11) Mukkollu Village, 12) Gandram Village, 13) Kalapatam Village, 14)Jakamcharala Village, 15).Tarakaturu Village, 16)Pinaguduru lanka Village, 17).Maddipatala, 18) Kanchakoduru Village, 19).Rayavaram 20).Polavaram. 21). Mallavolu. 22) Ramanapet Village 23)Chittiguduru Village, 24) Ramarajupalem Village, 25) Akumarru Village.